• 9/22/2017 06:23:00 AM
Od 15 stycznia 2015 roku możliwa stała się rejestracja spółki jawnej i komandytowej za pomocą systemu informatycznego. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą założyć działalność przy użyciu wzorca umowy. Oznacza to, że wszelkich formalności moga dopełnić przy użyciu platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja online pozwala zawiązać spółkę w zaledwie jedną dobę. Jest to ogromne udogodnienie gdyż do tego czasu zajmowało to nawet kilka tygodni.Aby zarejestrować spółkę online potencjalny przedsiębiorca musi jedynie uzupełnić formularz rejestracyjny odpowiednimi danymi. Program kolejno samodzielnie generuje niezbędne wnioski i wysyła je do odpowiednich urzędów. Zatwierdzenie zgłoszenia odbywa się przez podpisanie go elektronicznym podpisem kwalifikowanym bądź zaufanym profilem ePUAP. Rejestracja online jest bardzo korzystną formą także ze względu na to że przedsiębiorca nie musi odwiedzać poszczególnych urzędów, a wszelkich formalności dopełni bez wychodzenia z domu. E-rejestracja możliwa jest również jeżeli przedsiębiorca aktualnie przebywa za granicą.

Kodeks spółek handlowych w skrócie k.s.h lub KSH to polska ustawa z dnia 15 września 200 roku regulująca funkcjonowanie spółek handlowych czyli:
1.spółek osobowych:
-spółki jawne,
-spółki partnerskie,
-spółki komandytowe,
-spółki komandytowo-akcyjne
2.spółek kapitałowych:
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółki akcyjne.

W dokumencie tym znajdziemy zasady dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału, a także przekształcania spółek handlowych.

Składa się z VI następujących tytułów:
I. Przepisy ogólne
II. Spółki osobowe
III. Spółki kapitałowe
IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
V. Przepisy karne
VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, przepisy końcowe

Każdy z tytułów dzieli się na kilka działów, w których zostały szczegółowo omówione poszczególne zagadnienia.Kodeks Cywilny zawiera najważniejsze informacje na temat przepisów prawnych dotyczących prawa cywilnego, które obejmują przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.


W Polsce obowiązuje ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r.


Kodeks Cywilny zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 1964[1]. Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Części Kodeksu Cywilnego:
I część ogólna
II księga regulująca:

  • prawo rzeczowe
  • prawo zobowiązań
  • prawo spadkoweprzepisy-prawa-cywilnego


Spółka cywilna to spółka, której działanie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, w części poświęconej zobowiązaniom. Spółka ta jako jedyna z wymienionych w polskim prawie podmiotów, która nie posiada osobowości prawnej. Jej wspólnicy są osobami prawnymi, a więc to oni są właścicielami całego majątku.                  
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. To każdy ze wspólników osobiście rejestruje działalność w CEIDG i prowadzi wszystkie interesy pod własnym nazwiskiem.

Spółkę cywilną zakłada się w celu poprowadzenia określonego w umowie celu gospodarczego. Zazwyczaj jest to działalność zarobkowa. Co ważne, wspólnicy nie muszą w umowie ustalać czasu spółki po upłynięciu którego przestaje istnieć.

Wspólnik ma prawny obowiązek prowadzić sprawy spółki. Spółka cywilna nie posiada zarządu, ani nie działa przez zarząd, tak więc wszystkie decyzje wspólnicy podejmują osobiście.

Prowadzenie spraw spółki nie jest jednak reprezentacją. Reprezentacja odnosi się wyłącznie do spraw, które wykraczają poza obowiązki zwykłego zarządu. Za czynności takie uznaje się między innymi podpisywanie umów, które zmieniają sytuację finansową firmy.  Należy zadbać zatem aby na takiej umowie znalazły się podpisy wszystkich wspólników.


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.