Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentują komplementariusze, którzy nie zostali z mocy zmiany statutu bądź orzeczenia sądu pozbawienia prawa reprezentacji. Akcjonariusze w tej spółce pełnią funkcję bierną, jednakże mogą reprezentować spółkę jeśli komplementariusze udzielą im do tego prawa ustanawiając ich pełnomocnikami bądź prokurentami spółki.

Komplementariusze mogą żądać pozbawienia innego komplementariusza prawa do reprezentacji spółki przez sąd. Powodami na to mogą być:
- działanie na szkodę spółki,
- podjęcie działalności konkurencyjnej,
- uchylenie się od udziału w reprezentacji łącznej,
- dokonanie czynności, która spowodowała odpowiedzialność odszkodowawczą.

Pozbawienie prawa do reprezentacji nie jest możliwe jeżeli:
- dokonano zmiany statutu,
- zgłoszony został sprzeciw komplementariusza,
- sprzeciw został zgłoszony do protokołu walnego zgromadzenia,
- sąd orzekł o pozbawieniu ważnych przyczyn.  


Istnieje kilka mitów odnośnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które skutecznie odstraszają potencjalnych przedsiębiorców.
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania odpowiada do wysokości kapitału zakładowego.
Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, a nie tylko kapitałem zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych. Oznacza to że w przypadku zadłużenia cały majątek narażony jest na egzekucje.    
2. Nie można ruszać kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy to zapis księgowy, który odzwierciedla wartość pierwotnych wkładów właścicieli wniesionych do niej przy zakładaniu spółki. Nie istnieje coś takiego jak nienaruszalność kapitału zakładowego.
3. Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skomplikowane. 
Nie, nie jest. Jedynym utrudnieniem jest pełna księgowość natomiast ten obowiązek zazwyczaj przekazuje się specjalistom, którzy zajmują się wszelkimi formalnościami. Odciążają tym przedsiębiorcę i pozwalają mu skupić się na praktycznym aspekcie jego działalności.

        

Zarząd spółki to najważniejszy organ spółki, który zajmuje się reprezentacją oraz prowadzeniem jej spraw. Członkowie zarządu podejmują decyzje dotyczące organizacji spółki oraz jej działalności gospodarczej. Za reprezentację uznaje się składanie oświadczeń woli wobec uczestników obrotu prawnego innych niż spółka.

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wszelkie koszty, które spółka poniosła aby osiągnąć przychód bądź zachować i zabezpieczyć jego źródło. Ważne jest że każdy wydatek poniesiony przez spółkę należy rozpatrzyć indywidualnie, aby dokonać jego prawidłowej klasyfikacji prawno-podatkowej.

Szczególnie uczynić należy tak w przypadku wydatków poniesionych przez zarząd. Należy sprawdzić, czy wpłynęły one w jakimś stopniu na uzyskanie przychodu bądź pojawieniem się szansy na jego powstanie. Jest to istotne gdyż wyłącznie takie wydatki mogą przyczynić się do zmniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.Handel na targowisku stanowi rodzaj działalności gospodarczej, gdyż jego charakterystyka odpowiada ogólnej definicji tego pojęcia. Jest to zorganizowana i ciągła działalność przynosząca dochód. Oznacza to, iż osoba pragnąca rozpocząć handel na targowisku powinna dopełnić wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

Działalność może zostać podjęta w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Następnie z urzędu dostarczone zostaje przedsiębiorcy zaświadczenie.
Wniosek o wpis dokonuje się na formularzu, na którym należy zawrzeć:
- oznaczenie przedsiębiorcy,
- numer NIP,
- oznaczenie miejsca zamieszkania,
- przedmiot wykonywanej działalności według PKD,
- datę rozpoczęcia działalności. 


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.