Spółka publiczna to nic innego jak  spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Spółki publiczne to:
  • spółka akcyjna
  • spółka komandytowo-akcyjna
których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.


Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.  
Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może zostać jedynie podmiot, będący spółką akcyjną. Nie jest to równoznaczne z tym, iż inne formy prawne nie mogą stać się spółkami giełdowymi. W ich przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze przekształcenie się w spółkę akcyjną bądź związanie takiego podmiotu.
Kolejny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto konieczne jest opracowanie prospektu emisyjnego, co z kolei wymusza nawiązanie współpracy z biegłym rewidentem, którego zadaniem jest badanie sprawozdań finansowych, a także z biurem maklerskim, które zajmie się oferowaniem akcji spółek w ofercie publicznej.
Zaleca się zaangażowanie doradcy prawnego oraz finansowego.
Kolejno zakłada się Komisję Nadzoru Finansowego oraz przeprowadza ofertę publiczną. Po jej zakończeniu spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji na rynek podstawowy i równoległy.

Decydując się na powzięcie współpracy z pewnym przedsiębiorstwem konieczne okazuje się dokładne skontrolowanie danej jednostki.
Jest to istotne, ponieważ zawsze istnieje możliwość, iż okaże się ono oszustem, a my zostaniemy z niezapłaconymi fakturami od których będziemy musieli zapłacić między innymi podatek VAT.

Kontrahenta możemy sprawdzić samodzielnie za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli Twój kontrahent prowadzi legalną działalność jego dane powinny znajdować się w CEIDG, z którego można wyczytać:
-imię i nazwisko, firmę, REGON, NIP,
-adres miejsca prowadzenia działalności,
-określenie przedmiotu wykonywania działalności,
-posiadane koncesje i zezwolenia,
-informacje o upadłości,
-informacje o tym, czy przedsiębiorca posiada pełnomocnika.

Za zgodą zainteresowanego można zgłosić się do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o zaległościach podatkowych, dotyczących podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Z podobnym wnioskiem można zgłosić się do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje oświadczenie o niezaleganiu składek do 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku.  

Kolejnym narzędziem kontrolnym są księgi wieczyste. Za ich pomocą możesz sprawdzić stan prawny nieruchomości kontrahenta.  


Osoby pragnące założyć działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako jedno z podstawowych pytań, które zadają jest to o czas jej rejestracji.
Ciekawość ta jest w pełni uzasadniona, zwłaszcza wśród osób, które miały już do czynienia z polskimi urzędami.
Przepisy prawne jasno określają czas, którego nie powinna przekroczyć rejestracja.

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

W rzeczywistości sprawy mają się nieco inaczej. Co prawda zdarzają się przypadki, w których rejestracja od momentu złożenia papierów zajęła zaledwie jeden dzień. Niestety mają one miejsce niezmiernie rzadko. W rzeczywistości czas ten niemal zawsze jest dłuższy niż nawet przepisowe 7 dni. W skrajnych przypadkach trwać może nawet kilka miesięcy.


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.