Spółka z o.o. w organizacji istnieje przez pewien czas w trakcie zakładania firmy w postaci tej formy prawnej. Jej funkcjonowanie rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy spółki z o.o. a kończy podczas zarejestrowania spółki z KRS.

UWAGA!
W przypadku, gdy wniosek o rejestrację spółki zoo nie został złożony w sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo wniosek ten został prawomocnie oddalony przez sąd rejestrowy umowa spółki zoo ulega rozwiązaniu. W tej sytuacji spółka z o.o. w organizacji przestaje istnieć.

Spółka z o.o. w organizacji – ograniczenia:
  • brak możliwości rozporządzania udziałami spółki w organizacji;
  • w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. wspólnik nie ma prawa reprezentacji spółki

spolka-zoo-w-organizacji


W momencie podjęcia decyzji o likwidacji spółki jawnej, występujący w niej majątek powinien zostać rozdzielony pomiędzy poszczególnych wspólników. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a więc jej dochody nie są odrębnym przedmiotem opodatkowania. Ważne jest jednak to, że opodatkowaniu podlegają poszczególne dochody wspólników.

Sposób likwidacji spółki jawnej został uregulowany w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Okazuje się bowiem, że likwidatorami tego podmiotu są wszyscy wspólnicy, którzy mają możliwość, aby do likwidacji powołać wyłącznie niektórych ze swojego grona.

W sytuacji, kiedy wszystkie zobowiązania spółki jawnej zostaną uregulowane, pozostały majątek należy podzielić pomiędzy wspólników spółki. W takiej sytuacji przekazanie to nie powoduje żadnych skutków prawnych.

WAŻNE!
Ustawa o PIT mówi, iż nie są przychodem środki pieniężne uzyskane przez wspólników, będących osobami prawnymi z tytułu likwidacji spółki.

*****


wspolnicy-spolki-jawnejNa zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj podejmuje się następujące tematy obrad:
- sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy,
- sprawozdania zarządu z działalności spółki,
- podział zysku spółki,
- pokrywanie straty osiąganej przez spółkę w poprzednim roku obrotowym,
- absolutorium dla członków organów, którzy pełnili funkcję w poprzednim roku obrotowym.

W ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników można podejmować także dodatkowe uchwały np. odnośnie zmiany umowy spółki, powoływania nowych osób do poszczególnych organów spółki, czy też wydłużania wygasających kadencji.

Kodeks spółek handlowych jasno nakazuje zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki. W szczególnych przypadkach gdy zarząd nie wykona tego obowiązku zwołać je może rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. Wyjątkowo prawo takie otrzymują także poszczególni udziałowcy.W celu rejestracji spółki z o.o. wspólnicy muszą sporządzić umowę spółki, określającą dane i zasady funkcjonowania firmy. Udogodnieniem dla wspólników zakładających spółki z o.o. jest możliwość w miarę nieograniczonego formułowania umowy. Wystarczy tylko zawrzeć najważniejsze informacje o nazwie, siedzibie spółki, wspólnikach, wysokości kapitału zakładowego, liczbie i wartości udziałów oraz czasie trwania spółki.

Dowolność w formułowaniu treści umowy spółki z o. o. jest możliwa tylko w przypadku rejestracji w trybie tradycyjnym. Gdy wspólnicy zdecydują się na rejestrację spółki z o.o. przez Internet, będą zmuszeni do sporządzenia umowy spółki zgodnie z narzuconym wzorem. We wzorze umowy oprócz niezbędnych elementów należy uzupełnić dane, dotyczące innych kwestii z zakresu danych spółki oraz zasad jej funkcjonowania.

W zależności o wybranej metody rejestracji spółki, zasady sporządzania umowy spółki z o.o. są inne. Trzeba koniecznie wziąć to pod uwagę, gdy podejmuje się decyzję o sposobie rejestracji spółki!

*****

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.