Od maja 2017 roku wejdą w życie nowe przepisy mówiące o zgłaszaniu do ZUS działalności gospodarczej. Dotyczą one głównie osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.
Od 19 maja br. zacznie obowiązywać ułatwienie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i niezatrudniających innych osób. Przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (przedsiębiorca nie będzie musiał robić tego samodzielnie).Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS sporządzi:
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych – na formularzu ZUS ZUA, lub
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA,
 • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA, o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Omawiane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).


przedsiebiorca-zus

Aktywa według ustawy o rachunkowości są kontrolowanymi przez przedsiębiorstwo zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa tworzą majątek jednostki gospodarczej, dzielimy je na aktywa trwałe(majątek trwały) i aktywa obrotowe (majątek obrotowy).

  Do aktyw trwałych zaliczamy:
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe, 
 • należności długoterminowe, 
 • inwestycje długoterminowe, 
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 •   Do aktyw obrotowych należą:
 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe, 
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. • Pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy. Dzielimy je na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce.


  Dzielimy pasywa ze względu na:
  – źródło pochodzenia;
  – fakt, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa;
  – według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe).  Aktywa muszą zgadzać się z sumą pasywów, ponieważ wymogiem jest, aby aktywa miały swoje źródło pochodzenia w pasywach. Chodzi tutaj o tzw. równowagę finansową.


  czym-sa-pasywa  Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane w dniu jego sporządzenia. Najczęściej tym dniem jest 31 marca.


  WAŻNE:
  • we wszystkich elementach sprawozdania finansowego data podpisania powinna być ta sama
  • w przypadku gdy nastąpiły zdarzenia po dniu bilansowym między sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, które wymuszają zmianę sporządzonego już sprawozdania finansowego – należy wówczas zamieścić na sprawozdaniu nową datę (datę ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego), a nie datę pierwotnie sporządzonego sprawozdania.
  Sprawozdanie finansowe musi podpisać podając datę podpisu osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  W przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu lub prowadzenia ich przez centrum obliczeniowe grupy kapitałowej – podpis składa osoba uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego lub centrum obliczeniowego,
  oraz:

  Zadzwoń (012) 398 43 58

  OFERTA

  Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

  Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

  Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

  Zakup spółki z o.o.

  Popularne wpisy

  Łączna liczba wyświetleń

  Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.