Podczas rozwodu pierwsze pytanie jakie niepokoi małżonków jest, czy właścicielem udziałów, jest wyłącznie osoba wpisana w KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne będą nam takie informację jak:
1. kiedy udziały zostały nabyte,
2. czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności majątkowej,
3. czy udziały zostały nabyte za środki pochodzące z majątku osobistego małżonka.

Jeżeli małżonek zawarł udziały przed zawarciem związku małżeńskiego lub za środki pochodzące z jego majątku osobistego (np. darowizna od rodziny), wówczas udziały przypadają wyłącznie jemu. Jednak w przypadku, gdy zostały one nabyte w trakcie trwania małżeństwa (brak intercyzy) lub pochodzą z majątku wspólnego (np. dochody z wynagrodzenia), będą stanowić majątek wspólny. 

Tylko jeden małżonek będzie widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym. Będzie nim ten, który nabył udziały w spółce lub zawiązał spółkę z o.o. Taka informacja nie oznacza jednak, że udziały stanowią jego wyłączną własność. W przypadku zaistnienia konieczności sąd będzie ustalał, czy udziały weszły do majątku wspólnego małżonków, a jeżeli tak, to będą podlegać podziałowi i wycenie tak jak inne składniki majątku wspólnego.
Przedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Osoba taka musi dysponować zdolnością do czynności prawnych, a więc zdolnością do działalności we własnym imieniu. Można to rozumieć jako zdolność do samostanowienia, nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań.

Osoby małoletnie można podzielić na dwie grupy. Osoby całkowicie pozbawione zdolności prawnej, a więc osoby od chwili narodzin do ukończenia 13. roku życia oraz osoby od 13 do 18 roku życia posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby te mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, jednak aby były ważne konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna małoletniego.

Małoletni z pierwszej grupy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej we własnym imieniu. W przypadku małoletnich o ograniczonej zdolności prawnej wyróżniamy dwa stanowiska. Pierwsze określa, że wyłącznie osoba dysponująca pełną zdolnością prawną może we własnym imieniu wykonywać działalność. Drugie z kolei pozwala na prowadzenie działalności osobie o ograniczonej zdolności prawnej, ponieważ Kodeks cywilny ani inne wskazane ustawy nie wskazują wymogu posiadania pełnej zdolności prawnej.

Wszelkie wątpliwości rozwiewa praktyka ponieważ wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia. W związku z tym osoba małoletnia nie może zarejestrować swojej działalności.


Wiele osób decydujących się na poprowadzenie działalności gospodarczej postanawia w tym celu kupić gotową spółkę z o.o., czyli podmiot gospodarczy, który przeszedł już pełną rejestrację w związku z czym jest przygotowany by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność.

Kupując spółkę stajesz się właścicielem jednostki, która ma już nazwę, siedzibę, adres, wspólników oraz opłacony kapitał zakładowy, posiada numery NIP, KRS i REGON oraz opcjonalnie wpis do rejestru płatników podatku VAT.

Czy jednak kupując gotową spółkę możemy zmodyfikować te dane?
Zmiany te są oczywiste. Aby kupić gotową spółkę musimy przejąć jej udziały w związku z czym konieczna jest wizyta u notariusza i zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży. Kolejną zmianą jest skład Zarządu. W tym celu konieczne jest zorganizowanie Zgromadzenia Wspólników.

Dane na umowie gotowej spółki można zmienić tak samo jak w przypadku innych spółek zakładanych u notariusza. Każda z tych zmian wymaga uchwały wspólników oraz zgłoszenia do rejestru. Można zrobić to osobiście w urzędzie bądź podczas zakupu spółki na spotkaniu u notariusza.
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem trudnym i czasochłonnym. Głównym elementem rejestracji nowej spółki jest wpisanie jej do Krajowego rejestru Sądowego. Aby tego dokonać należy poprawie sporządzić wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgromadzić niezbędne dokumenty, które trzeba dołączyć jako załączniki do wpisu.
Dokumentami potrzebnymi do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: – odpis z aktu notarialnego umowy spółki, – oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, – uchwała o powołaniu członków organów spółki, – lista wspólników, – poświadczone notarialnie wzory podpisów wspólników, – oświadczenie o pokryciu opłat sądowych, – nazwiska, imiona, adresy członków zarządu. Poza wymienionymi załącznikami, podczas zakładania spółki z o.o. do KRS składa się: – KRS-Z3 – wniosek o rejestrację spółki z o.o., – KRS-WE – wspólnicy spółki z o. o., – KRS-WK – organy podmiotu, – KRS-WM – przedmiot działalności.

Pamiętaj!
Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


zalozenie-spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.