Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, która gwarantuje pełne bezpieczeństwo, gdyż za wszelkie zobowiązania spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie własnym majątkiem.

Podmiot ten wymaga wniesienia przez założycieli minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Pokrycie kapitału zakładowego to jednak nie jedyny obowiązek przedsiębiorców zakładających firmę w formie spółki z o.o.
Kolejne koszty pojawiają się w momencie zawierania umowy, która musi zostać sporządzona pod nadzorem notariusza. Wynagrodzenie związane z jego pracą będzie w pełni zależało od wysokości kapitału zakładowego. Nie może ono jednakże przekroczyć stawki maksymalnej, która przy minimalnym kapitale zakładowym będzie równa 196,8 zł. Jeżeli z kolei wyposażymy spółkę w kapitał o wartości 100 tysięcy złotych wówczas wysokość jego wynagrodzenia stanowić będzie nie więcej niż 1439,10 zł.
Kolejno przedsiębiorca będzie zobowiązany do uregulowania podatku , którego wysokość również obliczana jest na podstawie wprowadzonego kapitału zakładowego. Jego wartość dodatkowo jest obniżana o wysokość wynagrodzenia notariusza.
Następnym krokiem będzie regulacja opłaty za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także kosztów związanych z uiszczeniem opłaty w wysokości 500 zł za wpis spółki do KRS.


Kapitał zakładowy to pierwotny wkład jaki wnoszą właściciele przy założeniu spółki, dlatego też często jest on nazywany kapitałem założycielskim.

W Polsce minimalny wkład prezentuje się następująco:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialność - 5 000 złotych,
Spółka komandytowo-akcyjna - 50 000 złotych,
Spółka akcyjna - 100 000 złotych.

Formy europejskie:
Spółdzielnia europejska - 30 000 euro,
Spółka europejska - 120 000 euro. Kapitał własny to wartościowy odpowiednik składników majątków, do których jednostka posiada prawo własności. Jest on wnoszony do przedsiębiorstwa przez założycieli. Może przyjąć postać pieniężną bądź rzeczową. Źródłem finansowania przedsiębiorstwa są też kapitały obce. Kapitał ten jest oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na ściśle określony czas, po czym musi zostać zwrócony, w razie spóźnienia naliczane będą od niego odsetki.
Spółka publiczna to nic innego jak  spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Obowiązkiem tego rodzaju spółek jest wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

Spółki publiczne to:
  • spółka akcyjna
  • spółka komandytowo-akcyjna
których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana.

Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.


Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.  
Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może zostać jedynie podmiot, będący spółką akcyjną. Nie jest to równoznaczne z tym, iż inne formy prawne nie mogą stać się spółkami giełdowymi. W ich przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze przekształcenie się w spółkę akcyjną bądź związanie takiego podmiotu.
Kolejny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto konieczne jest opracowanie prospektu emisyjnego, co z kolei wymusza nawiązanie współpracy z biegłym rewidentem, którego zadaniem jest badanie sprawozdań finansowych, a także z biurem maklerskim, które zajmie się oferowaniem akcji spółek w ofercie publicznej.
Zaleca się zaangażowanie doradcy prawnego oraz finansowego.
Kolejno zakłada się Komisję Nadzoru Finansowego oraz przeprowadza ofertę publiczną. Po jej zakończeniu spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji na rynek podstawowy i równoległy.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.