Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek handlowych, których funkcjonowanie na rynku regulowane jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Do powstania spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki. Z momentem zawarcia umowy spółki powstaje odrębny podmiot prawa – spółka z o.o. w organizacji. Może ona w pełni uczestniczyć w obrocie prawnym.

Spółka z o. o. w organizacji nie posiada osobowości prawnej, jednak w stosunku do niej zasadę działania przez organy stosuje odpowiednio (art. 38 k.c. w zw. z art. 331 § 1 k.c.).
Ten rodzaj podmiotowości prawnej spółki z o.o. charakteryzuje się odpowiedzialnością za zobowiązania osób reprezentujących. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka oraz osoby działające w jej imieniu. Warto również wspomnieć o odpowiedzialności wspólników, którzy odpowiadają do wartości niewniesionego wkładu.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka uzyskuje osobowość prawną.gotowa-spolka-zoo


Małe jednostki, które ujęte zostały w ustawie o rachunkowości sporządzać mogą uproszczone sprawozdania finansowe, oszczędzając równocześnie czas. W jaki sposób przygotować uproszczoną ewidencję?

 Zgodnie z ustawą o rachunkowości możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania mają osoby fizyczne i spółki osób fizycznych, spółki handlowe osobowe, spółki kapitałowe, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Pod względem kryteriów finansowych w roku bieżącym i poprzedzającym nie ma możliwości przekroczenia co najmniej dwóch z trzech wielkości - 17 milionów złotych lub 34 milionów oraz 50 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia. 

Jednostka mała sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe, które składa się co najmniej z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej. Uproszczenie w sprawozdaniu dotyczy prezentacji aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania. W dokumencie pominięte mogą zostać także niektóre pozycje w zakresie sprawozdawczości. Uproszczony jest także rachunek zysków i strat. Jednostka uprawniona do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego prezentuje przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną łącznie oraz wyodrębnia jedynie koszty lub przychody, które dotyczą aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Rabat pozwala przedsiębiorcom obniżyć cenę produktu lub usługi, a w niektórych przypadkach także całego zamówienia. Udzielany jest przez sprzedającego dla kupującego, ale zdarza się, że obniżka wychodzi od producenta i przyznawana jest nie bezpośrednio nabywcy towarów, ale kolejnemu podmiotowi w łańcuchu dystrybucji. Rabat pośredni to rabat udzielany nie bezpośredniemu nabywcy, ale hurtowniom, które nabywają owe towary. Istota rabatu pośredniego polega na tym, że obniżka ceny od producenta udzielana jest bezpośredniemu nabywcy towarów. Jej beneficjentem zostaje kolejny podmiot w całym łańcuchu transakcji.

Dystrybutor, który otrzymuje wyrób od producenta i następnie sprzedaje je hurtowniom nie zajmuje się żadną dokumentacją z tytułu transakcji. Ma jednak możliwość do udzielenie rabatu pośredniego. Upust ten jest udziałem hurtowni. Spółka ma prawo udokumentować rabat pośredni notą uznaniową. Zawierać powinna ona określenie stron transakcji, jej charakter oraz warunki przeprowadzenia, a także odpowiednie rozliczenie noty uznaniowej przez strony.
Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie spółki z o.o. nakładają obowiązek podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Ustawa ta powinna być podjęta na zgromadzeniu wspólników, które protokołuje notariusz.

Czy istnieje możliwość dokonania podwyższenia kapitału bez obecności notariusza? Przepisy art. 257 Kodeksu Spółek Handlowych przewidują uproszczony sposób podwyższenia kapitału. Taki sposób możliwy jest na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki.
Warunkiem przeprowadzenia takiego podwyższenia jest to, aby umowa spółki przewidywała maksymalną wysokość takiego podwyższenia oraz termin do jakiego takie podwyższenie może być przeprowadzone.

Zastosowanie się do tych warunków umożliwia podwyższenie kapitału zakładowego bez zmian w umowie spółki.


Skontaktuj się z nami

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.