Zdolność do czynności prawnych daje prawo do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

Zdolność do czynności prawnych uregulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zdolność prawną można mieć pełną (osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne), ograniczoną (osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz  ubezwłasnowolnione częściowo, a także osoby, w stosunku do których obowiązuje postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego, wydane przez sąd w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie) lub nie mieć w ogóle (osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie).

Utrata zdolności do czynności prawnych następuje z chwilą ustania zdolności prawnej albo w razie całkowitego ubezwłasnowolnienia (w przypadku osoby fizycznej). Zdolności do czynności prawnych nie można się zrzec. 

zdolnosc-prawna

Od stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które sprawiły, że podatek CIT został obniżony z 19 proc. do 15 proc. Preferencyjną stawką podatkową nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Dla kogo niższa stawka?
Z mniejszej stawki podatku dochodowego od osób prawnych mogą skorzystać płatnicy, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Według rządu takich podatników jest w Polsce 393 tys. 

Z mniejszej stawki podatku mogą skorzystać także osoby rozpoczynające prowadzenie firmy.

Celem wprowadzanych zmian jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz zachęcenie do zakładania przedsiębiorstw.

Poprzez zastosowanie mechanizmów uszczelniających w planach jest, aby dochody do budżetu państwa się zwiększyły.


Obecnie, jedną z najczęściej wybieranych przez nowych przedsiębiorców form na organizację firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Ale czym ona właściwie jest? W jaki sposób się ją definiuje?

Za działalność gospodarczą uznawana jest działalność zarobkowa wykonywana we własnym zakresie przez przedsiębiorce w sposób ciągły i zorganizowany. Osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorcy dzięki wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Taka forma wybierana jest najczęściej w branżach: budowlanej, handlowej,, usługowej, wytwórczej, odkrywczej oraz podczas wykorzystywania wartości niematerialnych lub prawnych oraz innych rzeczy. Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczych wymagane jest uzyskanie zezwoleń, koncesji lub licencji oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji bądź uprawnień.

Proces rejestracyjny działalności gospodarczej nie jest trudny, a jego główną zaletą jest to, że nie generuje wysokich kosztów. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga konieczności posiadania kapitału zakładowego. Majątek przedsiębiorstwa stanowi majątek przedsiębiorcy - za zobowiązania przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem działalności gospodarczej dla siebie i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat- skontaktuj się z nami (012) 398 43 58.spolka-jednoosobowa

Akt notarialny ma miejsce wtedy, gdy notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje.

Oryginał sporządzonego aktu pozostaje w kancelarii notarialnej, strony otrzymują wypisy, które mają taką samą wartość na oryginał.


Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji.


Celem aktu notarialnego jest udokumentowanie dokonanie czynności prawnej lub zdarzenia prawnego.

Treść aktu notarialnego:
– dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
– miejsce sporządzenia aktu,
– imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy,
– imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
– stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
– stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
– podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– podpis notariusza.

Należy pamiętać, że oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez notariusza, który je sporządził przez okres 5 lat.


sporzadzenie-aktu-notarialnego


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.