W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj odbywa się w formie spółek. W zależności od charakteru prowadzonej działalności, a także własnych celów i oczekiwań przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z następujących spółek:
1. Spółka cywilna - zakładana do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Jest to najtańsza w założeniu oraz prowadzeniu forma prowadzenia działalności.
2. Spółka jawna - nie posiada osobowości prawnej. Za jej zobowiązania odpowiada każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem.
3. Spółka partnerska - zakładana w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne.
4. Spółka komandytowa - za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz). Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do sumy komandytowej.
5. Spółka komandytowo-akcyjna - za zobowiązania w sposób pełny odpowiada co najmniej jeden komplementariusz, przynajmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. Wymaga kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł.
6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 000 zł.
7. Spółka akcyjna - zawiązywana przez jedną lub większą ilość akcjonariuszy. Wymaga się by kapitał zakładowy wynosił minimalnie 500 000 zł.

Decydując się na zakup akcji określonej spółki, konieczne jest zebranie wiarygodnych informacji o danym podmiocie, tak by w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko związane z tą inwestycją.

Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na decyzje, które kształtują cenę akcji, a więc te które wpływają na sytuację ekonomiczną spółki. Mowa tu między innymi o kontraktach, dywidendach, emisjach, prognozach oraz przejęciach.
Analizując te dane należy opierać się wyłącznie na oficjalnych informacjach, a więc tych pochodzących z raportów bieżących i okresowych, oficjalnej strony firmy oraz zdobytych podczas udziału w walnych zgromadzeniach oraz rozmowach z członkami zarządu.

Ostrożnie należy podchodzić do danych pochodzących z mediów, ponieważ wypowiedzi dla tych organizacji bardzo często nie są autoryzowane.

Zdarzają się sytuacje, gdy ciężko znaleźć informacje o spółkach, które przeżywają kryzys, gdyż w takiej sytuacji jej zarząd zazwyczaj ogłasza przeprowadzanie restrukturyzacji, która jest przyczyną chwilowych kłopotów, jednocześnie zapewniając, iż w niedługim czasie zostaną one rozwiązane.


Zobacz także: Sprzedaż udziałów w spółce
Od maja 2017 roku wejdą w życie nowe przepisy mówiące o zgłaszaniu do ZUS działalności gospodarczej. Dotyczą one głównie osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.
Od 19 maja br. zacznie obowiązywać ułatwienie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i niezatrudniających innych osób. Przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (przedsiębiorca nie będzie musiał robić tego samodzielnie).Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS sporządzi:
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych – na formularzu ZUS ZUA, lub
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA,
 • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA, o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Omawiane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).


przedsiebiorca-zus

Aktywa według ustawy o rachunkowości są kontrolowanymi przez przedsiębiorstwo zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa tworzą majątek jednostki gospodarczej, dzielimy je na aktywa trwałe(majątek trwały) i aktywa obrotowe (majątek obrotowy).

  Do aktyw trwałych zaliczamy:
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe, 
 • należności długoterminowe, 
 • inwestycje długoterminowe, 
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 •   Do aktyw obrotowych należą:
 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe, 
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. • Zadzwoń (012) 398 43 58

  OFERTA

  Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

  Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

  Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

  Zakup spółki z o.o.

  Popularne wpisy

  Łączna liczba wyświetleń

  Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.