W celu rejestracji spółki z o.o. wspólnicy muszą sporządzić umowę spółki, określającą dane i zasady funkcjonowania firmy. Udogodnieniem dla wspólników zakładających spółki z o.o. jest możliwość w miarę nieograniczonego formułowania umowy. Wystarczy tylko zawrzeć najważniejsze informacje o nazwie, siedzibie spółki, wspólnikach, wysokości kapitału zakładowego, liczbie i wartości udziałów oraz czasie trwania spółki.

Dowolność w formułowaniu treści umowy spółki z o. o. jest możliwa tylko w przypadku rejestracji w trybie tradycyjnym. Gdy wspólnicy zdecydują się na rejestrację spółki z o.o. przez Internet, będą zmuszeni do sporządzenia umowy spółki zgodnie z narzuconym wzorem. We wzorze umowy oprócz niezbędnych elementów należy uzupełnić dane, dotyczące innych kwestii z zakresu danych spółki oraz zasad jej funkcjonowania.

W zależności o wybranej metody rejestracji spółki, zasady sporządzania umowy spółki z o.o. są inne. Trzeba koniecznie wziąć to pod uwagę, gdy podejmuje się decyzję o sposobie rejestracji spółki!

*****
Wspólnik, który nadużywa praw korporacyjnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi liczyć się z możliwością wyłączenia go z danej jednostki.
Co możemy uznać za nadużywanie mniejszościowych praw korporacyjnych?

Bezdyskusyjnym przykładami takiego zachowania jest wielokrotne i powtarzające się zwoływanie zgromadzenia wspólników nawet jeżeli nie jest to uzasadnione. Podobna sytuacja ma miejsce jeżeli chodzi o posiedzenia zarządu oraz rady nadzorczej. Za nadużywanie praw korporacyjnych uznaje się także nadużywanie osobistego prawa do kontroli spółki np. przez nieustanne przeglądanie dokumentów. Niewłaściwym zachowaniem jest też ciągłe zaskarżanie znacznej części uchwał podejmowanych na zgromadzeniu. Te na pozór błahe kwestie mają swoje umocowanie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Kodeksie spółek handlowych. Dopuszczanie się ich stanowi bowiem poważne zagrożenie sparaliżowania działalności spółki.
Prokura to pełnomocnictwo, które udziela spółka. Udzielenie pełnomocnictwa powinno zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców, aby nie pojawiły się problemy związane z prowadzeniem spółki.

Istnieje możliwość odwołania prokurenta co zobowiązuje do złożenia odpowiedniego wniosku do KRS. Nie musi być konkretnej przyczyny odwołania prokurenta. Dokonanie tej czynności nie zobowiązuje do podjęcia uchwały wspólników. Istotne jest, aby prokurent został w odpowiednim czasie poinformowany o tym, że został odwołany.

Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu. Prokurent musi podpisać pismo z odwołaniem.

Formularz złożony w KRS powinien zawierać:
– dokumenty świadczące o odwołaniu prokury,
– dowód wpłaty opłat od wniosku.pelnomocnictwo-w-spolce

Jedną z dosyć popularnych form prowadzenia działalności jest spółka komandytowa. Do jej głównych zalet należy między innymi częściowe ograniczenie odpowiedzialności wspólników oraz stosunkowo niskie koszty założenia.

Rejestracja spółki komandytowej może przebiegać w trybie tradycyjnym lub online.

Gdy zakładanie spółki komandytowej przebiega w trybie tradycyjnym obowiązkami przedsiębiorcy są:
- sporządzenie wymaganych wniosków rejestracyjnych wraz z załącznikami,
- sporządzenie umowy spółki, której należy nadać formy aktu notarialnego,
- złożenie wniosków rejestracyjnych wraz z załącznikami oraz odpisem umowy w KRS,
- uiszczenie opłat sądowych w KRS.


Przy przypadku rejestracji spółki komandytowej online zakres obowiązków przedsiębiorcy jest podobny. Różnicę stanowi tylko forma w jakiej się ich dokonuje.

Po utworzeniu konta w systemie eMS, który umożliwia rejestrację spółek przez Internet, należy:
- wypełnić dane w wnioskach rejestracyjnych i umowie spółki,
- wygenerować dokumentację i podpisać elektronicznym podpisem,
- przelać opłatę skarbową do KRS,
- wysłać sporządzoną dokumentację rejestracyjną.

rejestracja-spolki-komandytowej


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.