Spółki osobowe są podmiotami prawa, czyli mają możliwość we własnym imieniu nabywać prawa (w tym prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność prawna i zdolność sądowa). Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, ponieważ Kodeks spółek handlowych nie przypisuje osobowości prawnej tym rodzajom spółek. W spółkach osobowych wspólnicy angażują swój majątek jak i pracę. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym majątkiem. Odpowiedzialność powstaje w momencie, gdy  jednostka organizacyjna staje się niewypłacalna, to znaczy, gdy majątek jednostki nie wystarcza na wykonywanie zobowiązań.

Spółki kapitałowe charakteryzują się tym, że wspólnicy spółki nie odpowiadają osobistym majątkiem za zobowiązania spółki. Wspólnicy nie prowadzą spraw spółki, ale specjalnie powołane organy jak rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Spółka kapitałowa reprezentowana jest przez zgromadzenie wspólników. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną.

spolki-osobowe-i-kapitalowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z chętnie wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonowanie spółki z o.o. określone jest przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. Spółka ta posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują trzy rodzaje organów organ uchwałodawczy, organ wykonawczy oraz organ nadzorczo-kontrolny.

Organem uchwałodawczym jest zgromadzenie wspólników. , które decyduje o najważniejszych spółki. Podstawowym zadaniem tego organu jest zatwierdzanie sprawozdań oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, a także zmiany w umowie spółki oraz podejmowanie decyzji o zawieszeniu, likwidacji bądź połączeniu spółki. 

Organem wykonawczym jest zarząd, zajmuje się on najważniejszymi sprawami spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Liczbę członków zarządu spółki określa się w umowie. Członek zarządu może być powoływany oraz odwoływany uchwałą podjętą przez wspólników.

Organem nadzorczo-kontrolnym może być komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Organ ten jest obowiązkowy w przypadku gdy wysokość kapitału zakładowego przekracza 500.000 złotych, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.***
Spółka jawna należy do grona spółek osobowych prowadzących przedsiębiorstwo pod własną firmą. Tego rodzaju spółka posiada osobowość prawną. Jej majątek stworzony jest z z wkładów wniesionych przez wspólników oraz mienia nabytego w czasie istnienia spółki.

Kto odpowiada za zobowiązania?
Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem bez ograniczenia solidarnie z resztą wspólników.


Wspólnicy w takim samym stopniu mogą prowadzić sprawy spółki. Umowa może przewidywać sytuację, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu wspólnikowi.


Spółka nie może być prowadzona przez osoby trzecie.


zakladanie-spolki-jawnej
Wspólnik występujący ze spółki ma prawo do otrzymania zwrotu rzeczy oddanych spółce do używania, zwrotu równowartości wkładu oraz wypłaty części pozostałego majątku.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie prowadzi do likwidacji jej majątku. Konsekwencją wystąpienia wspólnika ze spółki jest ustanie umowy wobec wspólnika występującego. Umowa jednak trwa nadal dla pozostałych. Co ważne, jeśli wspólników jest tylko dwóch wówczas odejście jednego z nich skutkuje rozwiązaniem spółki.

Wspólnik ma prawo wypowiedzieć umowę spółki na 3 miesiące przed zakończeniem roku obrachunkowego gdy spółki została zawarta na czas nieokreślony oraz bez zachowania terminu wypowiedzenia jeśli powstały do tego ważne powody.

Udziały wspólnika spółki cywilnej mogą zostać wypowiedziane także przez wierzyciela osobistego jeżeli w przeciągu ostatnich 6 miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja w ruchomości wspólnika, żąda tego jego osobisty wierzyciel, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.