Otwarcie likwidacji spółki kapitałowej następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Otwarcie likwidacji to skomplikowany proces, którego celem jest rozwiązanie spółki, czyli wykreślenie jej z KRS. Należy pamiętać, że odwołanie decyzji o rozwiązaniu spółki nie zawsze będzie możliwe. Likwidacja zostanie doprowadzona do końca, nawet pomimo sprzeciwu wspólników, jeśli w umowie spółki sąd rejestrowy stwierdzi braki formalne np.:
- brak podpisania umowy spółki,
- sprzeczność z prawem przedmiotu działalności spółki określonego w umowie,
- wady formalne umowy spółki,
- brak zdolności do czynności prawnych występujących po stronie osób zawierających umowę spółki.

W takich przypadkach sąd rejestrowy wezwie do uzupełnienia braków formalnych, wyznaczając wspólnikom odpowiedni termin na wykonanie zobowiązania. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez wspólników lub braku możliwości poprawy spółka zostanie rozwiązana.


Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. 

Zwołanie zgromadzenia wspólników jest prawem przysługującym zarządowi, radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej oraz innym osobom, o ile umowa spółki przewiduje takie uprawnienie. 

Zwołanie wspólników może zostać zwołane za pośrednictwem listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Nie ma nakazu, aby zawiadamiać wszystkich wspólników o zgromadzeniu wspólników w sposób jednakowy. Najważniejsze jest, aby zostali oni powiadomieni o zgromadzeniu w sposób zrozumiały.

Należy pamiętać by listy polecone i przesyłki kurierskie zostały wysłane minimum dwa tygodnie przed planowanym dniem zgromadzenia wspólników. Data faktycznego doręczenia przesyłki wspólnikowi nie ma znaczenia przy określaniu prawidłowości zwołania zgromadzenia wspólników.  

Zarząd zobowiązany jest do wysłania zaproszeń na adresy, które są widniejące w księdze udziałów.

organy-spolki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady reprezentowana jest przez Zarząd. Co jednak w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką z o.o. w organizacji, czyli spółką, która nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje Zarząd lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.

Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółki z o.o. w organizacji powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników za pomocą jednomyślnej uchwały.  Pełnomocnika nie może powołać żaden inny organ spółki. Uchwała wspólników może ograniczyć zakres umocowania pełnomocnictwa, może jednak udzielić mu pełnomocnictwo ogólne.

Co ważne, pełnomocnik może reprezentować spółkę z o.o. w organizacji wyłącznie do chwili powołania Zarządu. Po ustanowieniu Zarządu spółkę z o.o. w organizacji może reprezentować wyłącznie członek Zarządu.

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki z o.o. w organizacji bez względu na rolę jaką pełni w spółce.


Popularność zakładania własnego biznesu z każdym dniem wzrasta. Powodem tego jest ogrom wprowadzanych ułatwień, które zachęcają do podjęcia procedury założenia własnej spółki. Jednak czy każdy właściciel założonej firmy osiągnie sukces? Z pewnością nie, ponieważ polityka każdego przedsiębiorcy jest inna. Sposób zarządzania działalnością różni się indywidualnym „sposobem na sukces”.

Co w zdecydowanym stopniu wpływa na atrakcyjność podmiotu na rynku? Lokalizacja.
Dlaczego właściwe ulokowanie podmiotu jest tak istotne? Lokalizacja podmiotu wpływa na ocenę potencjalnych Klientów, którzy chcą podejmować współpracę z profesjonalistami.


Jak pozyskać właściwą lokalizację?
Najczęściej przedsiębiorcy korzystają z usług e-biura, które oferuje prestiżowy adres w korzystnej lokalizacji. Dodatkowo właściciele firm mogą skorzystać z solidnej obsługi biurowej, która pozwala prowadzić biznes na wysokim poziomie.

Przeczytaj również:
- udziały w spółce z o.o.


e-biuro

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.